Timeline
公元 年 跨度 00年
图表跨度: 200年;单位: 2年;误差:+/-2年 JS

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

公元500 - 700
公元 |500 |520 |540 |560 |580 |600 |620 |640 |660 |680 |700 |720 |740 |760 |780 |800 |820 |840
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北朝 北魏 (386) + = + = + = + = + + + = = = + + + = (535)北朝 北魏(149) (平城→洛阳)
南朝 齐 (479) = = (502)南朝 齐(23) (建康)
南朝 梁 (502) : + = = = = = = = = + = = = = = = = = = = = = + = + + = + (557)南朝 梁(55) (建康)
北朝 东魏 (534) : : : : : : : : : : : : : : : : : + = + = = = = = = (550)北朝 东魏(16) ()
北朝 西魏 (535) : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = = = = = = = = = (557)北朝 西魏(22) (长安)
北朝 北齐 (550) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = = + + = = = + = = + (577)北朝 北齐(27) ()
北朝 北周 (557) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + = = = = = = = = + + (581)北朝 北周(24) (长安)
南朝 陈 (557) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = = + + = = = = = = + = + = (589)南朝 陈(32) (建康)
(581) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = = = = = = = + = + = = = = = + (618)(37) (大兴)
(618) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = + = = = = = = = = = = = + = = + = = = + + + + = + + = + + + = = = (690)(72) (长安)
武周 (690) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + (705)武周(15) (洛阳)
范缜 (450) + + + + + + (510) 范缜 (60)(河南)
祖暅之 (455) + + + (505) 祖暅之 (50)
刘勰 (465) + + + + + + + + + + + (520) 刘勰 (55)(山东)
郦道元 (470) + + + + + + + + + + + + + + (527) 郦道元 (57)?(河北)
贾思勰 (490) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (543) 贾思勰 (53)(山东)
李春 (555) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (615?) 李春 (60)?(河北)
李渊 (566) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (635) 李渊 (69) (唐高祖) (甘肃) 帝
萧皇后 (566) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (648) 萧皇后 (82)(湖北)
杨广 (569) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (618) 杨广 (49) (隋炀帝) 帝
窦建德 (573) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (621) 窦建德 (48)(河北)
魏征 (580) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (643) 魏征 (63) (字玄成) (河北)
孙思邈 (581) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (682) 孙思邈 (101)(山西)
程咬金 (593) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (665) 程咬金 (72)(山东)
李世民 (598) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (649) 李世民 (51) (唐太宗) 帝
玄奘 (602) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (664) 玄奘 (62) (陈袆 三藏法师) (河南)
薛仁贵 (624) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 薛仁贵 (59)(陕西)
武则天 (624) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (705) 武则天 (81) (武瞾) (山西) 帝 (水瓶座)
骆宾王 (627) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (684) 骆宾王 (57)(浙江)
李治 (628) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 李治 (55) (唐高宗) 帝
王勃 (650) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + (675) 王勃 (25) (字子安) (山西)
李显 (656) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (710) 李显 (54) (唐中宗) 帝
陈子昂 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (700) 陈子昂 (41)? (字伯玉) (四川)
贺知章 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (744) 贺知章 (85) (字季真 号四明狂客) (浙江)
李旦 (662) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (716) 李旦 (54) (唐睿宗) 帝
太平公主 (670) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + (713) 太平公主 (43)?
吴道子 (680) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + (759) 吴道子 (79)(河南)
李隆基 (685) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + (762) 李隆基 (77) (唐玄宗)
张旭 (685) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + (759?) 张旭 (74)? (字伯高,一字季明) (江苏) 书法家
王之涣 (688) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + (742) 王之涣 (54) (字季凌) (山西)
鉴真 (688) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + (763) 鉴真 (75)(江苏)
孟浩然 (689) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + (740) 孟浩然 (51) (字浩然 世称孟襄阳) (湖北)
王昌龄 (690) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + (756) 王昌龄 (66) (字少伯) (山西)
郭子仪 (697) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + (782) 郭子仪 (85)(陕西)
穆罕默德 (570) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (632) 穆罕默德 (62)?
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公元 |500 |520 |540 |560 |580 |600 |620 |640 |660 |680 |700 |720 |740 |760 |780 |800 |820 |840
公元500 - 700

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

朝代(公元500 - 700年)
公元 干支 朝代 年号帝号 姓名
499 己卯 南朝 齐 永元 东昏侯 萧宝卷
500 庚辰 北朝 北魏 景明 世宗宣武皇帝 元恪
501 辛巳 南朝 齐 中兴 和帝 萧宝融
502 壬午 南朝 梁 天监 高祖武皇帝 萧衍
504 甲申 北朝 北魏 正始 世宗宣武皇帝 元恪
508 戊子 北朝 北魏 永平 世宗宣武皇帝 元恪
512 壬辰 北朝 北魏 延昌 世宗宣武皇帝 元恪
516 丙申 北朝 北魏 熙平 孝明帝 元诩
518 戊戌 北朝 北魏 神龟 孝明帝 元诩
520 庚子 南朝 梁 普通 高祖武皇帝 萧衍
520 庚子 北朝 北魏 正光 孝明帝 元诩
525 乙巳 北朝 北魏 孝昌 孝明帝 元诩
527 丁未 南朝 梁 大通 高祖武皇帝 萧衍
528 戊申 北朝 北魏 武泰 孝明帝 元诩
528 戊申 北朝 北魏 武泰 孝庄帝 元子攸
528 戊申 北朝 北魏 建义 孝庄帝 元子攸
528 戊申 北朝 北魏 永安 孝庄帝 元子攸
529 己酉 南朝 梁 中大通 高祖武皇帝 萧衍
530 庚戌 北朝 北魏 建明 长广王 元晔
531 辛亥 北朝 北魏 普泰 节闵帝 元恭
531 辛亥 北朝 北魏 中兴 安定王 元朗
532 壬子 北朝 北魏 太昌 孝武帝 元修
533 癸丑 北朝 北魏 永熙 孝武帝 元修
533 癸丑 北朝 北魏 永兴 孝武帝 元修
534 甲寅 北朝 东魏 天平 孝静皇帝 元善见
535 乙卯 北朝 西魏 大统 文皇帝 元宝炬
535 乙卯 南朝 梁 大同 高祖武皇帝 萧衍
538 戊午 北朝 东魏 元象 孝静皇帝 元善见
539 己未 北朝 东魏 兴和 孝静皇帝 元善见
543 癸亥 北朝 东魏 武定 孝静皇帝 元善见
546 丙寅 南朝 梁 中大同 高祖武皇帝 萧衍
547 丁卯 南朝 梁 太清 高祖武皇帝 萧衍
550 庚午 北朝 北齐 天保 - 高洋
550 庚午 南朝 梁 大宝 高宗明皇帝 萧纲
550 庚午 北朝 西魏 天保 显祖文宣皇帝 高洋
551 辛未 南朝 梁 天正 萧栋
552 壬申 南朝 梁 承圣 世祖元皇帝 萧绎
552 壬申 北朝 西魏 废帝 元钦
554 甲戌 北朝 西魏 恭帝 元廓
555 乙亥 南朝 梁 天成 萧渊明
555 乙亥 南朝 梁 绍泰 敬皇帝 萧方智
556 丙子 南朝 梁 太平 敬皇帝 萧方智
557 丁丑 南朝 陈 永定 高祖武皇帝 陈霸先
557 丁丑 北朝 北周 孝闵皇帝 宇文觉
559 己卯 北朝 北周 武成 世宗明皇帝 宇文毓
560 庚辰 南朝 陈 天嘉 世祖文皇帝 陈蒨
560 庚辰 北朝 北齐 皇建 - 高演
560 庚辰 北朝 北齐 乾明 - 高殷
560 庚辰 北朝 西魏 乾明 废帝济南王 高殷
560 庚辰 北朝 西魏 皇建 肃宗孝昭皇帝 高演
561 辛巳 北朝 西魏 大宁 世祖武成皇帝 高湛
561 辛巳 北朝 北周 保定 高祖武皇帝 宇文邕
561 辛巳 北朝 北齐 太宁 - 高湛
562 壬午 北朝 西魏 河青 世祖武成皇帝 高湛
562 壬午 北朝 北齐 河清 - 高湛
565 乙酉 北朝 西魏 天统 后主温公 高纬
565 乙酉 北朝 北齐 天统 - 高纬
566 丙戌 北朝 北周 天和 高祖武皇帝 宇文邕
566 丙戌 南朝 陈 天康 世祖文皇帝 陈蒨
567 丁亥 南朝 陈 光大 临海王废帝 陈伯宗
569 己丑 南朝 陈 太建 高宗孝宣皇帝 陈顼
570 庚寅 北朝 西魏 武平 后主温公 高纬
570 庚寅 北朝 北齐 武平 - 高纬
572 壬辰 北朝 北周 建德 高祖武皇帝 宇文邕
576 丙申 北朝 北齐 德昌 - 高延宗
576 丙申 北朝 西魏 隆化 后主温公 高纬
576 丙申 北朝 北齐 隆化 - 高纬
577 丁酉 北朝 北齐 承光 - 高恒
577 丁酉 北朝 西魏 承光 幼主 高恒
578 戊戌 北朝 北周 宣政 高祖武皇帝 宇文邕
579 己亥 北朝 北周 大成 宣皇帝 宇文赟
579 己亥 北朝 北周 大象 静皇帝 宇文阐
581 辛丑 北朝 北周 大定 静皇帝 宇文阐
581 辛丑 开皇 高祖 杨坚
583 癸卯 南朝 陈 至德 后主 陈叔宝
587 丁未 南朝 陈 祯明 后主 陈叔宝
601 辛酉 仁寿 高祖 杨坚
605 乙丑 大业 炀帝 杨广
617 丁丑 义宁 恭帝 杨侑
618 戊寅 武德 高祖 李渊
618 戊寅 皇泰 恭帝 杨侑
626 丙戌 武德 太宗 李世民
627 丁亥 贞观 太宗 李世民
649 己酉 贞观 高宗 李治
650 庚戌 永徽 高宗 李治
656 丙辰 显庆 高宗 李治
661 辛酉 龙朔 高宗 李治
664 甲子 麟德 高宗 李治
666 丙寅 乾封 高宗 李治
668 戊辰 总章 高宗 李治
670 庚午 咸亨 高宗 李治
674 甲戌 上元 高宗 李治
676 丙子 仪风 高宗 李治
679 己卯 调露 高宗 李治
680 庚辰 永隆 高宗 李治
681 辛巳 开耀 高宗 李治
682 壬午 永淳 高宗 李治
683 癸未 弘道 中宗 李显
683 癸未 弘道 高宗 李治
684 甲申 嗣圣 中宗 李显
684 甲申 文明 睿宗 李旦
684 甲申 武周 光宅 则天顺圣皇后 武则天
685 乙酉 武周 垂拱 则天顺圣皇后 武则天
689 己丑 武周 永昌 则天顺圣皇后 武则天
690 庚寅 武周 天授 则天顺圣皇后 武则天
690 庚寅 武周 载初 则天顺圣皇后 武则天
692 壬辰 武周 如意 则天顺圣皇后 武则天
692 壬辰 武周 长寿 则天顺圣皇后 武则天
694 甲午 武周 延载 则天顺圣皇后 武则天
695 乙未 武周 证圣 则天顺圣皇后 武则天
695 乙未 武周 天册万岁 则天顺圣皇后 武则天
696 丙申 武周 万岁登封 则天顺圣皇后 武则天
696 丙申 武周 万岁通天 则天顺圣皇后 武则天
697 丁酉 武周 神功 则天顺圣皇后 武则天
698 戊戌 武周 圣历 则天顺圣皇后 武则天
大事记(公元500 - 700年)
公元 干支
国内 | 国外
500-503 庚辰 在巩县东北9公里处大力山下建希玄寺,北魏宣武帝在此令工匠造窟刻佛,以后东魏、西魏、北齐、隋、唐、宋各代相继凿窟造像,形成巍然壮观的石窟群。唐代改称净土寺,清代改为石窟寺。
520 庚子 在太室山南麓建嵩岳寺塔,为我国现存最古老的砖塔。塔高40余米,15层,12角形。
534 甲寅 析荥阳郡分置广武、荥阳、成皋郡,广武郡治中牟县。
577 丁酉 改北豫州为荥州,废成皋郡。
581 辛丑 因避隋文帝杨坚父杨忠讳将中牟县改为内牟县。
583 癸卯 改荥州为郑州,治成皋。郑州名始用于此时。
584 甲辰 始建荥泽县城(旧城在胡桃园以北,明成化八年没于黄河内)。
596 丙辰 析内牟置管城县(今郑州市管城区),这是管城建县的开始。同年郑州改称管州,治管城县。
605 乙丑 发河南诸郡男女百余万人,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引黄河水通于淮河。
606 丙寅 管州复称郑州,辖管城、汜水、广武、原武、阳武、圃田、荥阳、新郑等11县。是年,在巩县东南置洛口仓(即兴洛仓),仓城周围20余里,凿粮窖三千,最大的一窖可存粮8000石,并派监粮官及镇守兵1000人。
607 丁卯 改郑州为荥阳郡,仍治管城,下辖11县。
616 丙子 10月,翟让用李密计,破金堤关,进取荥阳附近各县。炀帝派大将张须陀会合荥阳太守郇王庆会兵讨伐,李密伏兵于荥阳大海寺北面松林中,大败隋军,斩张须陀。
617 丁丑 李渊起兵太原,进军关中,攻占长安,立代王杨侑为帝。
618 戊寅 李渊废杨侑,称帝建唐,为唐高祖,改元武德。
619 己卯 初定租庸调法。
626 丙戌 玄武门之变,李渊传位于李世民,李世民即位。
628 戊子 《大唐雅乐》修订完成。
630 庚寅 西北各族酋长尊唐太宗为“天可汗”。
635 乙未 李靖大败吐谷浑。
637 丁酉 颁行贞观律、令、格、式。
640 庚子 置安西都护府。
641 辛丑 文成公主入吐蕃,与松赞干布和亲。
646 丙午 《大唐西域记》撰成。
648 戊申 平龟兹,唐始置安西四镇。
651 辛亥 颁行《永徽律》。
652 壬子 孙思邈撰成《千金方》。
655 乙卯 废王皇后,立武则天为皇后。
659 己未 颁行世界上第一部官修药典《新修本草》。
683 癸未 唐高宗逝
684 甲申 骆宾王檄讨武则天
687 丁亥 孙过庭写《书谱》
689 己丑 卢照邻逝
690 庚寅 武则天废睿宗,称帝,改国号为周。
691 辛卯 狄仁杰拜相
692 壬辰 武承嗣罢相
697 丁酉 诛来俊臣
相关资料(公元500 - 700年)
柏杨
西安博物院
司马光(北宋)
刘勰
周兴嗣
姚思廉(唐)
贾思勰
姚思廉(唐)
玄奘
慧立 彦琮
骆宾王
骆宾王
孙过庭

qq: 188693034
Copyright 2009-2024, All rights reserved.
京ICP备07014795号