Timeline
公元 年 跨度 00年
图表跨度: 100年;单位: 1年;误差:+/-1年 JS

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

公元637 - 737
公元 |637 |647 |657 |667 |677 |687 |697 |707 |717 |727 |737 |747 |757 |767 |777 |787 |797 |807
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(618) = = = = = = = = = = = = + + = = = = = + = = = = + = = + = + = + = + = = = + = + = = + + + + + + = = = = = = (690)(72) (长安)
武周 (690) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = + = + + + + + = + + = = = = (705)武周(15) (洛阳)
(705) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = + = = + = + + = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (907)(202) (长安)
萧皇后 (566) + + + + + + + + + + + + (648) 萧皇后 (82)(湖北)
魏征 (580) + + + + + + + (643) 魏征 (63) (字玄成) (河北)
孙思邈 (581) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (682) 孙思邈 (101)(山西)
程咬金 (593) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (665) 程咬金 (72)(山东)
李世民 (598) + + + + + + + + + + + + + (649) 李世民 (51) (唐太宗) 帝
玄奘 (602) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (664) 玄奘 (62) (陈袆 三藏法师) (河南)
武则天 (624) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (705) 武则天 (81) (武瞾) (山西) 帝 (水瓶座)
薛仁贵 (624) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 薛仁贵 (59)(陕西)
骆宾王 (627) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (684) 骆宾王 (57)(浙江)
李治 (628) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 李治 (55) (唐高宗) 帝
王勃 (650) : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (675) 王勃 (25) (字子安) (山西)
李显 (656) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (710) 李显 (54) (唐中宗) 帝
贺知章 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (744) 贺知章 (85) (字季真 号四明狂客) (浙江)
陈子昂 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (700) 陈子昂 (41)? (字伯玉) (四川)
李旦 (662) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (716) 李旦 (54) (唐睿宗) 帝
太平公主 (670) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (713) 太平公主 (43)?
吴道子 (680) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (759) 吴道子 (79)(河南)
李隆基 (685) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (762) 李隆基 (77) (唐玄宗)
张旭 (685) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (759?) 张旭 (74)? (字伯高,一字季明) (江苏) 书法家
王之涣 (688) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (742) 王之涣 (54) (字季凌) (山西)
鉴真 (688) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (763) 鉴真 (75)(江苏)
孟浩然 (689) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (740) 孟浩然 (51) (字浩然 世称孟襄阳) (湖北)
王昌龄 (690) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (756) 王昌龄 (66) (字少伯) (山西)
郭子仪 (697) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (782) 郭子仪 (85)(陕西)
高适 (700) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (765) 高适 (65) (字达夫 仲武) (河北)
李白 (701) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (762) 李白 (61) (字太白 号青莲居士) (甘肃) 诗人
王维 (701) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (761) 王维 (60) (字摩诘) (山西) 诗人
安禄山 (703) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (757) 安禄山 (54)(辽宁)
颜真卿 (708) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (785) 颜真卿 (77) (字清臣) (山东)
李亨 (711) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (762) 李亨 (51) (唐肃宗) 帝
杜甫 (712) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (770) 杜甫 (58) (字子美 自号少陵野老) (河南) 诗人
杨贵妃 (719) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (756) 杨贵妃 (37) (杨玉环) (四川)
李豫 (726) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + (779) 李豫 (53) (唐代宗) 帝
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公元 |637 |647 |657 |667 |677 |687 |697 |707 |717 |727 |737 |747 |757 |767 |777 |787 |797 |807
公元637 - 737

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

朝代(公元637 - 737年)
公元 干支 朝代 年号帝号 姓名
627 丁亥 贞观 太宗 李世民
649 己酉 贞观 高宗 李治
650 庚戌 永徽 高宗 李治
656 丙辰 显庆 高宗 李治
661 辛酉 龙朔 高宗 李治
664 甲子 麟德 高宗 李治
666 丙寅 乾封 高宗 李治
668 戊辰 总章 高宗 李治
670 庚午 咸亨 高宗 李治
674 甲戌 上元 高宗 李治
676 丙子 仪风 高宗 李治
679 己卯 调露 高宗 李治
680 庚辰 永隆 高宗 李治
681 辛巳 开耀 高宗 李治
682 壬午 永淳 高宗 李治
683 癸未 弘道 中宗 李显
683 癸未 弘道 高宗 李治
684 甲申 嗣圣 中宗 李显
684 甲申 文明 睿宗 李旦
684 甲申 武周 光宅 则天顺圣皇后 武则天
685 乙酉 武周 垂拱 则天顺圣皇后 武则天
689 己丑 武周 永昌 则天顺圣皇后 武则天
690 庚寅 武周 天授 则天顺圣皇后 武则天
690 庚寅 武周 载初 则天顺圣皇后 武则天
692 壬辰 武周 如意 则天顺圣皇后 武则天
692 壬辰 武周 长寿 则天顺圣皇后 武则天
694 甲午 武周 延载 则天顺圣皇后 武则天
695 乙未 武周 证圣 则天顺圣皇后 武则天
695 乙未 武周 天册万岁 则天顺圣皇后 武则天
696 丙申 武周 万岁登封 则天顺圣皇后 武则天
696 丙申 武周 万岁通天 则天顺圣皇后 武则天
697 丁酉 武周 神功 则天顺圣皇后 武则天
698 戊戌 武周 圣历 则天顺圣皇后 武则天
700 庚子 武周 久视 则天顺圣皇后 武则天
701 辛丑 武周 大足 则天顺圣皇后 武则天
701 辛丑 武周 长安 则天顺圣皇后 武则天
705 乙巳 神龙 中宗 李显
707 丁未 景龙 中宗 李显
710 庚戌 景云 睿宗 李旦
712 壬子 先天 玄宗 李隆基
712 壬子 太极 睿宗 李旦
712 壬子 延和 睿宗 李旦
713 癸丑 开元 玄宗 李隆基
大事记(公元637 - 737年)
公元 干支
国内 | 国外
640 庚子 置安西都护府。
641 辛丑 文成公主入吐蕃,与松赞干布和亲。
646 丙午 《大唐西域记》撰成。
648 戊申 平龟兹,唐始置安西四镇。
651 辛亥 颁行《永徽律》。
652 壬子 孙思邈撰成《千金方》。
655 乙卯 废王皇后,立武则天为皇后。
659 己未 颁行世界上第一部官修药典《新修本草》。
683 癸未 唐高宗逝
684 甲申 骆宾王檄讨武则天
687 丁亥 孙过庭写《书谱》
689 己丑 卢照邻逝
690 庚寅 武则天废睿宗,称帝,改国号为周。
691 辛卯 狄仁杰拜相
692 壬辰 武承嗣罢相
697 丁酉 诛来俊臣
702 壬寅 设北庭都护府
705 乙巳 张柬之等发动政变,唐中宗复位,复国号唐。
705 乙巳 武则天逝
710 庚戌 刘知几撰成《史通》。
710 庚戌 金城公主入藏与吐蕃赞普和亲。
710 庚戌 韦后杀中宗临朝摄政
710 庚戌 始置节度使
712 壬子 唐玄宗即位
713 癸丑 封大祚荣为渤海郡王
713 癸丑 姚崇复相位
714 甲寅 广州设市舶使。
724 甲子 僧一行制成铜黄道游仪,实测子午线。
相关资料(公元637 - 737年)
柏杨
西安博物院
司马光(北宋)
玄奘
慧立 彦琮
骆宾王
骆宾王
孙过庭
李白
杜甫

qq: 188693034
Copyright 2009-2024, All rights reserved.
京ICP备07014795号