Timeline
公元 年 跨度 00年
图表跨度: 100年;单位: 1年;误差:+/-1年 JS

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

公元596 - 696
公元 |596 |606 |616 |626 |636 |646 |656 |666 |676 |686 |696 |706 |716 |726 |736 |746 |756 |766
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(581) = = = = = + = = = + = = = = = = = = = = = + + (618)(37) (大兴)
(618) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = = = = = + + = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = + + = = = = = + = = = = + = = + = + = + = + = = = + = + = = + + + + + + = = = = = = (690)(72) (长安)
武周 (690) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = + = + + + (705)武周(15) (洛阳)
李春 (555) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (615?) 李春 (60)?(河北)
萧皇后 (566) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (648) 萧皇后 (82)(湖北)
李渊 (566) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (635) 李渊 (69) (唐高祖) (甘肃) 帝
杨广 (569) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (618) 杨广 (49) (隋炀帝) 帝
窦建德 (573) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (621) 窦建德 (48)(河北)
魏征 (580) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (643) 魏征 (63) (字玄成) (河北)
孙思邈 (581) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (682) 孙思邈 (101)(山西)
程咬金 (593) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (665) 程咬金 (72)(山东)
李世民 (598) : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (649) 李世民 (51) (唐太宗) 帝
玄奘 (602) : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (664) 玄奘 (62) (陈袆 三藏法师) (河南)
薛仁贵 (624) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 薛仁贵 (59)(陕西)
武则天 (624) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (705) 武则天 (81) (武瞾) (山西) 帝 (水瓶座)
骆宾王 (627) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (684) 骆宾王 (57)(浙江)
李治 (628) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 李治 (55) (唐高宗) 帝
王勃 (650) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (675) 王勃 (25) (字子安) (山西)
李显 (656) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (710) 李显 (54) (唐中宗) 帝
贺知章 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (744) 贺知章 (85) (字季真 号四明狂客) (浙江)
陈子昂 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (700) 陈子昂 (41)? (字伯玉) (四川)
李旦 (662) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (716) 李旦 (54) (唐睿宗) 帝
太平公主 (670) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (713) 太平公主 (43)?
吴道子 (680) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + (759) 吴道子 (79)(河南)
李隆基 (685) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + (762) 李隆基 (77) (唐玄宗)
张旭 (685) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + (759?) 张旭 (74)? (字伯高,一字季明) (江苏) 书法家
王之涣 (688) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + (742) 王之涣 (54) (字季凌) (山西)
鉴真 (688) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + (763) 鉴真 (75)(江苏)
孟浩然 (689) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + (740) 孟浩然 (51) (字浩然 世称孟襄阳) (湖北)
王昌龄 (690) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + (756) 王昌龄 (66) (字少伯) (山西)
穆罕默德 (570) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (632) 穆罕默德 (62)?
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公元 |596 |606 |616 |626 |636 |646 |656 |666 |676 |686 |696 |706 |716 |726 |736 |746 |756 |766
公元596 - 696

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

朝代(公元596 - 696年)
公元 干支 朝代 年号帝号 姓名
581 辛丑 开皇 高祖 杨坚
601 辛酉 仁寿 高祖 杨坚
605 乙丑 大业 炀帝 杨广
617 丁丑 义宁 恭帝 杨侑
618 戊寅 武德 高祖 李渊
618 戊寅 皇泰 恭帝 杨侑
626 丙戌 武德 太宗 李世民
627 丁亥 贞观 太宗 李世民
649 己酉 贞观 高宗 李治
650 庚戌 永徽 高宗 李治
656 丙辰 显庆 高宗 李治
661 辛酉 龙朔 高宗 李治
664 甲子 麟德 高宗 李治
666 丙寅 乾封 高宗 李治
668 戊辰 总章 高宗 李治
670 庚午 咸亨 高宗 李治
674 甲戌 上元 高宗 李治
676 丙子 仪风 高宗 李治
679 己卯 调露 高宗 李治
680 庚辰 永隆 高宗 李治
681 辛巳 开耀 高宗 李治
682 壬午 永淳 高宗 李治
683 癸未 弘道 中宗 李显
683 癸未 弘道 高宗 李治
684 甲申 嗣圣 中宗 李显
684 甲申 文明 睿宗 李旦
684 甲申 武周 光宅 则天顺圣皇后 武则天
685 乙酉 武周 垂拱 则天顺圣皇后 武则天
689 己丑 武周 永昌 则天顺圣皇后 武则天
690 庚寅 武周 天授 则天顺圣皇后 武则天
690 庚寅 武周 载初 则天顺圣皇后 武则天
692 壬辰 武周 如意 则天顺圣皇后 武则天
692 壬辰 武周 长寿 则天顺圣皇后 武则天
694 甲午 武周 延载 则天顺圣皇后 武则天
695 乙未 武周 证圣 则天顺圣皇后 武则天
695 乙未 武周 天册万岁 则天顺圣皇后 武则天
大事记(公元596 - 696年)
公元 干支
国内 | 国外
605 乙丑 发河南诸郡男女百余万人,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引黄河水通于淮河。
606 丙寅 管州复称郑州,辖管城、汜水、广武、原武、阳武、圃田、荥阳、新郑等11县。是年,在巩县东南置洛口仓(即兴洛仓),仓城周围20余里,凿粮窖三千,最大的一窖可存粮8000石,并派监粮官及镇守兵1000人。
607 丁卯 改郑州为荥阳郡,仍治管城,下辖11县。
616 丙子 10月,翟让用李密计,破金堤关,进取荥阳附近各县。炀帝派大将张须陀会合荥阳太守郇王庆会兵讨伐,李密伏兵于荥阳大海寺北面松林中,大败隋军,斩张须陀。
617 丁丑 李渊起兵太原,进军关中,攻占长安,立代王杨侑为帝。
618 戊寅 李渊废杨侑,称帝建唐,为唐高祖,改元武德。
619 己卯 初定租庸调法。
626 丙戌 玄武门之变,李渊传位于李世民,李世民即位。
628 戊子 《大唐雅乐》修订完成。
630 庚寅 西北各族酋长尊唐太宗为“天可汗”。
635 乙未 李靖大败吐谷浑。
637 丁酉 颁行贞观律、令、格、式。
640 庚子 置安西都护府。
641 辛丑 文成公主入吐蕃,与松赞干布和亲。
646 丙午 《大唐西域记》撰成。
648 戊申 平龟兹,唐始置安西四镇。
651 辛亥 颁行《永徽律》。
652 壬子 孙思邈撰成《千金方》。
655 乙卯 废王皇后,立武则天为皇后。
659 己未 颁行世界上第一部官修药典《新修本草》。
683 癸未 唐高宗逝
684 甲申 骆宾王檄讨武则天
687 丁亥 孙过庭写《书谱》
689 己丑 卢照邻逝
690 庚寅 武则天废睿宗,称帝,改国号为周。
691 辛卯 狄仁杰拜相
692 壬辰 武承嗣罢相
相关资料(公元596 - 696年)
柏杨
西安博物院
司马光(北宋)
玄奘
慧立 彦琮
骆宾王
骆宾王
孙过庭

qq: 188693034
Copyright 2009-2024, All rights reserved.
京ICP备07014795号