Timeline
公元 年 跨度 00年
图表跨度: 100年;单位: 1年;误差:+/-1年 JS

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

公元561 - 661
公元 |561 |571 |581 |591 |601 |611 |621 |631 |641 |651 |661 |671 |681 |691 |701 |711 |721 |731
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北朝 北齐 (550) + + = = + = = = = + = = = = = + + (577)北朝 北齐(27) ()
南朝 陈 (557) = = = = = + + = + = = = = = = = = = = = = = + = = = + = = (589)南朝 陈(32) (建康)
北朝 北周 (557) + = = = = + = = = = = + = = = = = + + = + (581)北朝 北周(24) (长安)
(581) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = = = = = = = = = = = = = = = = = + = = = + = = = = = = = = = = = + + (618)(37) (大兴)
(618) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + = = = = = = = + + = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = + + = = = = = + = = = = + (690)(72) (长安)
李春 (555) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (615?) 李春 (60)?(河北)
李渊 (566) : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (635) 李渊 (69) (唐高祖) (甘肃) 帝
萧皇后 (566) : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (648) 萧皇后 (82)(湖北)
杨广 (569) : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (618) 杨广 (49) (隋炀帝) 帝
窦建德 (573) : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (621) 窦建德 (48)(河北)
魏征 (580) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (643) 魏征 (63) (字玄成) (河北)
孙思邈 (581) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (682) 孙思邈 (101)(山西)
程咬金 (593) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (665) 程咬金 (72)(山东)
李世民 (598) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (649) 李世民 (51) (唐太宗) 帝
玄奘 (602) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (664) 玄奘 (62) (陈袆 三藏法师) (河南)
武则天 (624) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (705) 武则天 (81) (武瞾) (山西) 帝 (水瓶座)
薛仁贵 (624) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 薛仁贵 (59)(陕西)
骆宾王 (627) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (684) 骆宾王 (57)(浙江)
李治 (628) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (683) 李治 (55) (唐高宗) 帝
王勃 (650) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + (675) 王勃 (25) (字子安) (山西)
李显 (656) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + (710) 李显 (54) (唐中宗) 帝
陈子昂 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + (700) 陈子昂 (41)? (字伯玉) (四川)
贺知章 (659) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + (744) 贺知章 (85) (字季真 号四明狂客) (浙江)
穆罕默德 (570) : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (632) 穆罕默德 (62)?
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公元 |561 |571 |581 |591 |601 |611 |621 |631 |641 |651 |661 |671 |681 |691 |701 |711 |721 |731
公元561 - 661

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

朝代(公元561 - 661年)
公元 干支 朝代 年号帝号 姓名
560 庚辰 南朝 陈 天嘉 世祖文皇帝 陈蒨
561 辛巳 北朝 北齐 太宁 - 高湛
562 壬午 北朝 西魏 河青 世祖武成皇帝 高湛
562 壬午 北朝 北齐 河清 - 高湛
565 乙酉 北朝 西魏 天统 后主温公 高纬
565 乙酉 北朝 北齐 天统 - 高纬
566 丙戌 北朝 北周 天和 高祖武皇帝 宇文邕
566 丙戌 南朝 陈 天康 世祖文皇帝 陈蒨
567 丁亥 南朝 陈 光大 临海王废帝 陈伯宗
569 己丑 南朝 陈 太建 高宗孝宣皇帝 陈顼
570 庚寅 北朝 西魏 武平 后主温公 高纬
570 庚寅 北朝 北齐 武平 - 高纬
572 壬辰 北朝 北周 建德 高祖武皇帝 宇文邕
576 丙申 北朝 西魏 隆化 后主温公 高纬
576 丙申 北朝 北齐 隆化 - 高纬
576 丙申 北朝 北齐 德昌 - 高延宗
577 丁酉 北朝 北齐 承光 - 高恒
577 丁酉 北朝 西魏 承光 幼主 高恒
578 戊戌 北朝 北周 宣政 高祖武皇帝 宇文邕
579 己亥 北朝 北周 大成 宣皇帝 宇文赟
579 己亥 北朝 北周 大象 静皇帝 宇文阐
581 辛丑 开皇 高祖 杨坚
581 辛丑 北朝 北周 大定 静皇帝 宇文阐
583 癸卯 南朝 陈 至德 后主 陈叔宝
587 丁未 南朝 陈 祯明 后主 陈叔宝
601 辛酉 仁寿 高祖 杨坚
605 乙丑 大业 炀帝 杨广
617 丁丑 义宁 恭帝 杨侑
618 戊寅 武德 高祖 李渊
618 戊寅 皇泰 恭帝 杨侑
626 丙戌 武德 太宗 李世民
627 丁亥 贞观 太宗 李世民
649 己酉 贞观 高宗 李治
650 庚戌 永徽 高宗 李治
656 丙辰 显庆 高宗 李治
大事记(公元561 - 661年)
公元 干支
国内 | 国外
577 丁酉 改北豫州为荥州,废成皋郡。
581 辛丑 因避隋文帝杨坚父杨忠讳将中牟县改为内牟县。
583 癸卯 改荥州为郑州,治成皋。郑州名始用于此时。
584 甲辰 始建荥泽县城(旧城在胡桃园以北,明成化八年没于黄河内)。
596 丙辰 析内牟置管城县(今郑州市管城区),这是管城建县的开始。同年郑州改称管州,治管城县。
605 乙丑 发河南诸郡男女百余万人,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引黄河水通于淮河。
606 丙寅 管州复称郑州,辖管城、汜水、广武、原武、阳武、圃田、荥阳、新郑等11县。是年,在巩县东南置洛口仓(即兴洛仓),仓城周围20余里,凿粮窖三千,最大的一窖可存粮8000石,并派监粮官及镇守兵1000人。
607 丁卯 改郑州为荥阳郡,仍治管城,下辖11县。
616 丙子 10月,翟让用李密计,破金堤关,进取荥阳附近各县。炀帝派大将张须陀会合荥阳太守郇王庆会兵讨伐,李密伏兵于荥阳大海寺北面松林中,大败隋军,斩张须陀。
617 丁丑 李渊起兵太原,进军关中,攻占长安,立代王杨侑为帝。
618 戊寅 李渊废杨侑,称帝建唐,为唐高祖,改元武德。
619 己卯 初定租庸调法。
626 丙戌 玄武门之变,李渊传位于李世民,李世民即位。
628 戊子 《大唐雅乐》修订完成。
630 庚寅 西北各族酋长尊唐太宗为“天可汗”。
635 乙未 李靖大败吐谷浑。
637 丁酉 颁行贞观律、令、格、式。
640 庚子 置安西都护府。
641 辛丑 文成公主入吐蕃,与松赞干布和亲。
646 丙午 《大唐西域记》撰成。
648 戊申 平龟兹,唐始置安西四镇。
651 辛亥 颁行《永徽律》。
652 壬子 孙思邈撰成《千金方》。
655 乙卯 废王皇后,立武则天为皇后。
659 己未 颁行世界上第一部官修药典《新修本草》。
相关资料(公元561 - 661年)
柏杨
西安博物院
司马光(北宋)
姚思廉(唐)
玄奘
慧立 彦琮
骆宾王
骆宾王
孙过庭

qq: 188693034
Copyright 2009-2024, All rights reserved.
京ICP备07014795号